Vrednotenje podjetja za prodajo

Vrednotenje podjetja je proces določanja ekonomske vrednosti podjetja oz. dejavnosti. Vrednotenje podjetja se uporablja za določanje poštene vrednosti podjetja za različne namene, nekaj primerov: iskanje investitorja, najem posojila, sklenitev partnerstva, združitev, ločitev in nenazadnje tudi tržna prodaja podjetja.

Najpogosteje se lastniki podjetij za namene cenitve obrnejo na usposobljene strokovnjake – cenilce vrednosti podjetij. Stroški vrednotenja podjetja s pomočjo cenilca v povprečju znašajo med 5.000 EUR in 30.000 EUR, odvisno od kompleksnosti in velikosti podjetja, ki je predmet ocenjevanja.

Za lastnika manjšega podjetja to ni zanemarljiv strošek, podjetnikom tako ne preostane drugega, kot da se za neuradno mnenje o vrednosti podjetja obrnejo na svojega računovodjo ali t.i. biznis brokerja, ki na podlagi podatkov o poslovanju, trendov, tveganj in svojih izkušenj poda svoje mnenje o vrednosti podjetja.

Kako določiti vrednost podjetja?

Ocenjevalci vrednosti podjetij pri vrednotenju upoštevajo mnogo področij poslovanja, najbolj pomembno vlogo pa igrata prav denarni tok in tveganje.

Kupec običajno posel prevzame zaradi bodočih donosov. Denarni tok, ki določa donos za lastnika, je možno določiti na različne načine – največkrat kot prosti denarni tok iz poslovanja, katerega dober približek je kazalec EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depriciation, Amortization), pri manjših podjetjih pa je še bolj na mestu “denarni tok za lastnika podjetja”, za namene prodaje imenovan tudi “diskrecijski donos za lastnika podjetja” oz. SDE (Sellers Discretionary Earnings). Ta poleg denarnega toka iz poslovanja upošteva tudi določene zakonitosti pri poslovanju malih podjetij, to je podjetij, kjer lastnik podjetja hkrat opravlja tudi funkcijo managerja, glavnega prodajnika in še kaj.

Večji denrani tok pomeni večjo vrednost.

Vsako dejavnost ponavadi spremlja tudi neko tveganje, ki se lahko izraža v odvisnosti poslovanja od ključnih kupcev in dobaviteljev, makroekonomskih trendov, konkurence, vstopnih ovir, velikosti podjetja, odvisnosti posla od ključnih zaposlenih, pravne izpostavljenost in podobno. Pri enostavnem ocenjevanju vrednosti podjetja tveganje vpliva na multiplikator, s katerim pomnožimo denarni tok, da pridemo do vrednosti podjetja. Multiplikator pri malih podjetjih v večini primerov znaša med 1 in 5.

Večje tveganje pomeni manjšo vrednost.

Praktični primer:
Na podlagi kazalca EBITDA vidimo, da denarni tok podjetja znaša 100.000 eur, na podlagi analize tveganj smo določili multiplikator 2, ocena vrednosti podjetja torej znaša 100.000 eur x 2 = 200.000 eur.

 

Osnovni koraki pri prodaji podjetja

Odločili ste se torej za prodajo podjetja, vendar kje in kako sploh začeti? Prodaja podjetja je kompleksen prodajni postopek, v katerem boste sodelovali z različnimi strokovnjaki s pravnega, finančnega in davčnega področja, hkrati pa z dejstvom, da je podjetje naprodaj, čimprej seznanite tudi vašega računovodjo, saj bo tudi on odigral pomembno vlogo pri pripravi podjetja na prodajo. V večini primerov pa so osnovni koraki pri prodaji podjetja naslednji:

 1. Priprava podjetja na prodajo
  Prvi korak pri prodaji podjetja je prilagoditev finančnih poročil. Iz vaših uradnih poročil je potrebno izločiti nepomembne podatke in dodati za prodajo podjetja ključne podatke. V tem delu boste tesno sodelovali s finančnim strokovnjakom in vašim računovodjo, skupaj boste pripravili relevantne podatke, ki bodo v naslednjem koraku podlaga za vrednotenje podjetja.
 2. Vrednotenje podjetja
  Pri vrednotenju podjetja se ponavadi uporabi vsaj dve različni metodi vrednotenja. Tukaj boste potrebovali osebo, ki pozna področje vrednotenja podjetij. Vendar pozor, vrednotenje malega podjetja se precej razlikuje od klasičnih metod vrednotenja, ki so uporabne predvsem v korporacijskem svetu, zato se prepričajte, da imate ob sebi nekoga, ki pozna koncepte vrednotenja malih podjetij.
 3. Oglaševanje prodaje podjetja
  Pripravite ustrezne promocijske materiale s katerimi lahko ponudbo na diskreten način predstavite potencialnim kupcem oz. investitorjem. Diskretnost je lahko ključnega pomena za prodajo. Razmislite, kako bo informacija o tem, da je vaše podjetje naprodaj, vplivala na ključne deležnike vašega podjetja: zaposlene, management, kupce, dobavitelje, konkurenčna podjetja… Razmislite o tem, da bi vas v postoku prodaje zastopala za to usposobljena oseba, vkolikor boste ponudbo pošiljali sami, boste namreč težko ostali diskretni, saj svojo identiteo razkrijete že ob prvem stiku s potencialnim kupcem.
 4. Kvalifikacija kupcev
  Na podlagi osebnih razgovorov ločite naključne poizvedovalce oz. firbce od kvalificiranih kupcev, ki so finančno dejansko zmožni nakupa vašega podjetja. Ne izgubljajte časa z neresnimi kupci, ki se ne predstavijo, želijo ostati anonimni, jih zanima zgolj cena podjetja, bi kupnino plačali v gotovini,… Mnogo je primerov neresnih kupcev, ki se jih boste sčasoma naučili prepoznati že ob prvem stiku, vsakršni nadaljni pogovori in razkritje konkurenčno občutljivih informacij takšnim osebam pa je lahko nesmiselno oz. celo nevarno.
 5. Ogledi podjetja
  Kvalificiranim potencialnim kupcem predstavite vaše podjetje in celoten proces poslovanja. Še predno pa si potencialni kupec začne podrobno ogledovati vaše podjetje, prostore, poslovne procese in poslovno dokumentacijo poskrbite za podpis ustrezne pogodbe o nerazkritju informacij. Poslovno srečanje brez takšne pogodbe namreč pomeni javno razkritje zaupnih podatkov, česar pa si nikakor ne želite.
 6. Pogajanja
  Na podlagi prejetih ponudb se začnejo pogajanja s potencialnimi kupci. Med pogajanji poleg cene usklajujete tudi pogoje za odkup podjetja, med drugim se lahko pogajate o načinu plačila, o vaši prisotnosti v podjetju po prodaji, o morebitnem načrtu obročnih poplačil in vkolikor ste pripravljen nakup tudi delno financirati, tudi o pogojih financiranja.
 7. Skrbni pregled
  Vsak kupec se bo v neki fazi nakupnega postopka skušal prepričati, da vse kar trdite glede posla, ki ga prodajate, tudi zares drži. Postopek se imenuje skrbni pregled. V postopku skrbnega pregleda bo kupec preveril kakšna so pravna, finančna in poslovna tveganja, ki jih z nakupom vaše dejavnosti prevzema. V postopku skrbnega pregleda boste po vsej verjetnosti sodelovali z vašim računovodjo, pravnikom ter strokovnjaki s področja financ in davkov.
 8. Zaključek posla
  Kot vsaka prodaja, se tudi prodaja podjetja zaključi s kupoprodajno pogodbo, v ta korak pa sta ponavadi vpletena pravnik in notar kadar gre za odkup poslovnega deleža oz. tudi dobavitelji, najemodajalci in upniki, kadar gre za prodajo podjetja po sredstvih.

Prodajo podjetja težko primerjamo s katerimkoli drugim prodajnim postopkom, saj je širina znanj, ki je pri takem postopku potrebna, neprimerljiva z drugimi prodajnimi postopki, naprimer prodajo vozila ali nepremičnine. Podjetje je namreč živa stvar in za vsakim poslom stoji množica podatkov, dejstev in spremenljivk in prav vsaka izmed njih lahko ključno vpliva na potek prodajnega postopka. Zato je najboljši recept in tudi naš nasvet za korektno in pravilno izpeljano prodajo podjetja – obkrožite se s pravo ekipo.